فرم استخدام

تاریخ تولد(Required)
جنسیت(Required)
وضعیت تاهل(Required)

آدرس(Required)

تاریخ اعزام به خدمت
تاریخ ترخیص

تحصیلات(Required)
مدرک
رشته
گرایش
محل تحصیل
تاریخ اخذ مدرک
معدل کل
 

سوابق کاری
نام محل کار
عنوان شغلی
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
علت خاتمه همکاری
آخرین حقوق