بازدید مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت چاپ سلفون زیبا نقش تبریز